?

Log in

No account? Create an account
chłopiec malowany

Февраль 2014

Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 

Метки

Разработано LiveJournal.com
chłopiec malowany

Славянские мотивы в пропаганде Пршемысла Оттакара II

 

Библиографические ссылки

 

1. Sifridi de Balnhusin historia universalis et compendium historiarum / Ed. O. Holder-Egger // Monumenta Germaniae Historica. Scriptores. (Далее: MGH Ss.) T. XXV. Hannoverae, 1880.

2. Саксонское зерцало. Земское право. М., 1985.

3. Kosmova letopisu českého pokračovatelé // Fontes rerum bohemicarum (далее: FRB). T. II. Praha, 1874.

4. Novotný V. České dějiny. D. I/1. Praha, 1928.

5. Barciak A. Przemysł czy Otokar? Z problematyki funkcjonowania dwóch imion władców czeskich w XIII wieku (Przemysł Otokar I) // Cracovia-Polonia-Europa. Kraków, 1995.

6. Petra Žitavského kronika Zbraslavská // FRB. T. IV. Praha, 1884.

7. Флоря Б.Н. Этническое самосознание чешской феодальной народности в XII – начале XIV в. // Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма. М., 1989.

8. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae / Ed. C.J. Erben, J. Emler. T. II. Pragae, 1882.

9. Mika N. Czy  król Rusi Halickiej Daniel był obecny przy zawieraniu pokoju wiedenskiego w 1261 r.? Z dziejów stosunków rusko-austriackich w średniowieczu // Kwartalnik Historyczny. R. CV. 1998. N 2. S. 3-15.

10. Щавелева Н.И. К истории второго нашествия монголо-татар на Польшу // Восточная Европа в древности и средневековье. М., 1978.

11. Hermanni Altahensis annales / Ed. Ph. Jaffé // MGH Ss. T. XVII. Hannoverae, 1861.

[1]2. Continuatio Praedicatorum Vindobonensium / Ed. W. Wattenbach // MGH Ss. T. IX. Hannoverae, 1850.

[1]3. Annales Sancti Rudberti Salisburgenses / Ed. W.Wattenbach // MGH Ss. T. IX.

14. Continuatio Zwettlensis / Ed. W. Wattenbach // MGH Ss. T. IX.

15. Continuatio Lambacensis. / Ed. W. Wattenbach // MGH Ss. T. IX.

16. Continuatio Melicensis / Ed. W. Wattenbach // MGH Ss. T. IX. 

[1]7. Continuatio Sancrucensis / Ed. W. Wattenbach // MGH Ss. T. IX.

[1]8. Letopis Jindřicha Heimburského / Ed. J. Emler // FRB. T. III. Praha, 1882.

[1]9. [Urban J.] Kressenbrunn (12.7.1260) // Čornej P., Bělina P. Slavné bitvy naší historie. Praha, 1993. S. 27.

20. Vojenské dějiny Československa. D. I. Praha, 1985.

21. Klučina P. Die Schlacht bei Kressenbrunn 1260. Zur Geschichte des Militärwesens des böhmischen Staates unter der letzten Přemysliden // Militärgeschichte. 20. 1981.

22. Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae / Ed. J.Šebánek et S.Dušková. T. V. Fasc. 2 (1267-1278). Praha, 1981.

23. Chronicon Colmariense // MGH Ss. T. XVII. Hannoverae, 1861.

24. [Važný V.] Alexandreis. Praha, 1947.

25. Флоря Б.Н. У истоков конфессионального раскола христианского мира (Древняя Русь и ее западные соседи в XIII в.) // Славянский альманах. М., 1997.

26. Włodarski B. Polska i Czechy w drugiej połowie XIII i początkach XIV w. Lwów, 1931.

27. Continuatio Claustroneoburgensis VI // MGH Ss. T. IX. Hannoverae, 1850.

28. Rocznik Traski // Monumenta Poloniae Historica (далее: MPH). T. II. Lwów, 1872. P. 841-842.

29. Rocznik Małopolski // MPH. T. III. Lwów, 1872. P. 175.

30. Петров А. Генриха Итальянца сборники форм писем и грамот из канцелярии Отакара II Премысла как исторический источник. Отд. 2. Спб., 1906.

31. Ulanowski B. Przyczynki źródłowe do ostatnich lat panowania Ottokara II // Scriptores Rerum Polonicarum. T. XII. Kraków, 1888. 

32. Novak J.B. Tak zváné “Codex epistolaris Primislai Ottocari II.” // Český Časopis historický. R. IX. 1903.

33. Петров А. Указ. соч. Отд. 1. Спб., 1907.

34. Ulanowski B. Zur Autentizitäts-Frage Ottokars II. Proklamation an die polnischen Fürsten vom Jahre 1278 // Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. Bd. XXI. 1887.

35. Hoffmann L. Die Beziehungen des Königs Przemysl Ottokars II. von Böhmen zu Schlesien und Polen. Czernowitz, 1909.

36. Goll J. Čechy a Prusy v středovĕku. Praha, 1892.

37. Heck R. Poczucie wspólnoty słowiańskiej w polsko-czeskich stosunkach politycznych w średniowieczu // Z polskich studiów slawistycznych. Ser. 3. Historica. T. 1. Warszawa, 1968.

38. Šusta J. Poslední Přemyslovci a jejich dědictví. 1300-1308. Praha, 1917.

39. Bulín H., Mikulka J. Slovanství v české feudalní společnosti 13.-14. století // Slovanstvíí v národním životě Čechů a Slovaků. Praha, 1968.

40. Флоря Б.Н. Развитие этнического самосознания чешской феодальной народности в XII – начале XIII вв. С. 192.

41. Dušková S. Kdo byl notař Jindřich? // Sborník prací Filosofické Fakulty Brnĕnské University. Řada historická. D. 7. 1960. Č. 2.

42. Pospiech M. Problem autentyczności manifestu Przemysła Ottokara II do książąt polskich // Studia historyczne. 15. Kraków, 1972. Z. 4. S. 537-549.

43. Regesten zur schlesischen Geschichte / Hrsg. Dr. C.Grünhagen. Bd. VII/2. Breslau, 1875.

44. Barciak A. Czechy a ziemie południowej Polski w XIII oraz w początkach XIV w. Katowice, 1992.

45. Graus F. Die Nationenbildung der Westslawen im Hochmittelalter. Sigmaringen, 1980.

46. История Венгрии. Т. 1. М., 1971.

47. Barciak A. Ideologia polityczna monarchii Przemysła Otakara II. Studium z dziejów czeskiej polityki zagranicznej w drugiej połowie XIII w. Katowice, 1982.

Comments